WEB CAHAYA ILMU > Rangkuman Ilmu Tajwid > Tanda-Tanda Waqaf

 
 
 
 
 
 
 
 

Tanda-Tanda Waqaf

 

 
Tanda - Tanda Waqaf
 
Adapun tanda waqaf (berhenti) ialah bahwa bacaan pada kalimat/akhir
 
kalimat dihentikan , berikut ini tanda-tanda waqaf yang ada di dalam al
 
qur’an :
 
Berkut keterangan dari tanda waqaf tersebut di atas :
 
  1). Waqaf Lazim , pada tanda ini harus berhenti.
  2). Waqaf Muthlaq , lebih baik berhenti.
  3). Waqaf Jaiz , boleh berhenti/tidak
  4). Waqaf Mujawaf , boleh berhenti.
  5). Waqaf Murokhosh , boleh berhenti.
  6). Al Waqaf Ula , berhenti lebih utama.
  7). Tholabul Waqaf , berhenti lebih utama.
  8). Al Washol Ula , disambung lebih utama.
  9). Qila: ‘Alaihil Waqaf , dikatakan : di sini boleh berhenti.
 
10). Adamul Waqaf , tidak boleh berhenti.
 
11). Kadzalik: Muthobaqo ‘Ala Maa Qoblih , Demikianlah : seperti
 
      waqaf sebelumnya.

12). Seperti Waqaf Muthlask .
 
13). Mu’aanaqoh , bila berhenti, maka berhentilah pada
 
sesuatu tanda / salah satu dari pada tanda tersebut, dan jangan
 
berhenti pada tanda keduanya.
 
14). Tanda Rubu’/ sebagian surat atau akhir surat
 
15). Saktah /, maksudnya berhenti sebentar tanpa ambil nafas.

Keterangan :
 
Demikian tanda-tanda waqaf tersebut yang terdapat di dalam Al qur’an serta hukumnya sebagaimana berikut :
 
1. Tanda Adamul Waqaf , tidak boleh berhenti, kecuali apabila 
    kehabisan bernafas, maka boleh berhenti, dan bacaan tersebut harus
    diulang kembali.
 
2. Tanda Kaf   seperti waqaf sebelumnya, ialah bahwa waqaf itu
    sama dengan waqaf yang sebelumnya seperti : Waqaf Mutlak, maka 
    berikutnya di sanapun berhenti/mutlak pada Qaqaf Muthlak .
 
3.   Berhenti pada salah satu titik tiga tersebut   , maka jangan
    berhenti pada tanda keduanya. Seperti :
 
    DZAALIKAL KITAABU LAA ROIBA
 
   
                     
    Dan jangan berhenti pada LAA ROIBA dan FIHI.
 
    
 
    Contoh pemberhentian bacaan dalam al qur’an :
 
    Pada surat Al Baqarah ayat 118, tanda waqaf  :
 
   
   Pada surat Al Baqarah ayat 195, tanda waqaf  :
   
    Pada surat At Taghaabun ayat 11, tanda waqaf ():
   
  Pada surat Al Muzzammil ayat 20, tanda waqaf ():
 
   
             
    Pada surat Al Humazah ayat 4, tanda waqaf  :
 
   
             
 
    Pada surat An Nashr ayat 3, tanda waqaf :
 
   
 
 

 Beritahu Teman di Facebook

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Title website anda